Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
 2. Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 3. Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
 4. Regulamin – Regulamin serwisu;
 5. Usługodawca oraz Administrator – Pani AGD Joanna Gałuszka-Szarzyńska o nr NIP 6462443930, o nr REGON 369372218 pod adresem Alpejska 2/2, 04-628 Warszawa .
 6. Konfigurator urządzeń AGD -nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które umożliwia każdemu użytkownikowi dokonanie wyboru urządzeń AGD wedle własnych preferencji. Konfigurator urządzeń AGD w końcowej fazie procesu daje możliwość przekierowania do serwisu ceneo.pl, a następnie do danego sklepu internetowego.
 7. Podmioty współpracujące- podmioty z którymi współpracuje Administrator.
 8. Użytkownik- osoba, odwiedzająca serwis oraz zapisana się na usługę Newsletter;

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawcą i Administratorem danych osobowych w serwisie paniagd.pl jest Pani AGD Joanna Gałuszka-Szarzyńska o nr NIP 6462443930, o nr REGON 369372218 pod adresem Adres Alpejska 2/2, 04-628 Warszawa.
 4. Materiały zawarte w serwisie są przygotowywane przez Usługodawcę serwisu. Materiały te mają charakter ogólny, edukacyjny oraz informacyjny.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej paniagd.pl , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. Korzystanie z serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 7. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :
 8. dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
 9. podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Użytkowników czy Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.
 10. podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 3. Usługi w ramach serwisu www.paniagd.pl

 1. W ramach serwisu nie jest zawierana umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownikami serwisu paniagd.pl są osoby odwiedzające serwis oraz zapisane na usługę Newsletter.
 2. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na regulamin serwisu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 3. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin 14-dniowy liczy się od dnia jej zawarcia.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego korzystania na własny użytek z konfiguratora sprzętu AGD oraz otrzymania konsultacji w związku z jego działaniem.
 6. Użytkownik ma możliwość dostępu do materiałów zgromadzonych na blogu w związku z funkcjonowaniem serwisu. Materiały mają charakter ogólny, edukacyjny oraz informacyjny.

 

§ 4. Konfigurator urządzeń AGD

 1. Konfigurator urządzeń AGD to nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które umożliwia każdemu użytkownikowi dokonanie wyboru urządzeń AGD wedle własnych preferencji. Konfigurator urządzeń AGD w końcowej fazie procesu daje możliwość przekierowania do serwisu ceneo.pl, a następnie na stronę danego sklepu internetowego.
 2. Korzystanie z konfiguratora jest powszechnie dostępne bez rejestracji. Nie jest w tym przedmiocie zawierana umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 3. Baza danych do konfiguratora pochodzi z informacji uzyskanych od producentów urządzeń AGD. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i prawidłowość danych, które deklaruje producent danego urządzenia AGD.
 4. Korzystanie z konfiguratora jest na własny użytek i bezpłatne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników wybory urządzeń AGD na podstawie wytycznych, pochodzących z konfiguratora.
 5. Użytkownicy w serwisie paniagd.pl mają możliwość uzyskania konsultacji online w związku z działaniem Konfiguratora urządzeń AGD. Odpowiedź na zapytanie Użytkowników zostanie udzielona do 24 godzin w dni robocze.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail : bok@paniagd.pl .
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od chwili jej złożenia.
 4. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego paniagd.pl , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą.
 2. Usługodawca korzysta z materiałów marketingowych należących do podmiotów współpracujących z nim tylko i wyłącznie w zakresie działań marketingowych na potrzeby prowadzonego serwisu paniagd.pl .
 3. Użytkownicy mogą korzystać z tekstów zawartych na Blogu tylko w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Portalu.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.